e-Prijava RP

Usluga e-Prijava RP predstavlja sustav upravljanja prijavama SNG (Satellite News Gathering) i WAS / RLAN (Wireless Access Systems / Radio Local Area Networks) radijskih postaja za koje je to određeno odgovarajućim općim dozvolama temeljem kojih se koristi RF spektar. Kako biste mogli pristupiti usluzi e-Prijava RP, trebate se registrirati (kao Korisnik ili Operator) i prijaviti na HAKOM portalu putem sljedeće poveznice, a potom ponovno otvoriti ovu stranicu.

The e-Prijava RP service is an application management system for SNG (Satellite News Gathering) and WAS / RLAN (Wireless Access Systems / Radio Local Area Networks) radio stations where this is a requirement in an applicable general licence by which the RF spectrum is used. In order to access the e-Prijava RP service, you need to sign up (as a Operator or a User) and log in to the HAKOM portal via the following link, and then reopen this page.